Disclaimer

© 2011-2016 Publieke Omroep Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Publieke Omroep Amsterdam verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Publieke Omroep Amsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve, onjuiste of onvolledige vermelding op deze website.

Publieke Omroep Amsterdam heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot Publieke Omroep Amsterdam.